Dotacje dla sportowców!

MOSiR w Mysłowicach informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, gdzie o środki finansowe mogą ubiegać się między innymi:

  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W powyższych konkursach można aplikować o środki finansowe między innymi na:

  • organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
  • organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
  • organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej.

Dla podmiotów, które podejmą decyzję o skorzystaniu z tej możliwości i będą chciały ubiegać się o wsparcie finansowe w w/w konkursach, MOSiR Mysłowice w przypadku zaistnienia takiej potrzeby oferuje:

  • pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji,
  • wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji zadania,
  • niezbędną pomoc prawną związaną z realizacją projektu.

Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pod numerem 32 31 71 802.